Zakonodaja/dokumenti

Slovenija

Pravni okvir za delovanje socialnih podjetij postavlja Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/2011). V Uradnem listu RS, št. 35/2013 pa je bil objavljen tudi Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij, katerega priloga je vzorec sklepa, ki ga zahteva 14. člen zakona (sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje).

Z letom 2015 je področje socialnega podjetništva prešlo pod pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V teku je bila javna razprava o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem podjetništvuje od 9. 11. do 9. 12. 2015.

Na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu je Vlada Republike Slovenije 25. 7. 2013 sprejela Strategijo razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013 – 2016, ki zagotavlja načrtovan razvoj socialnega podjetništva v republiki Sloveniji za obdobje štirih let. Na podlagi zakona je strategijo pripravil Svet za socialno podjetništvo.

 

Hrvaška

Na Hrvaškem ne obstaja poseben pravni okvir za socialno podjetništvo, vendar se je to začelo razvijati predvsem kot iniciativa zadrug in civilno družbenih organizacij (udruga), deloma pa tudi v okviru gospodarskih družb.
Vlada Republike Hrvatske je sprejela „Strategiju razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine”, v aprilu 2015.

PROGRAM “EASI” – Program za zaposlovanje in socialne inovacije
http://www.podjetniskisklad.si/sl/programi/evropski-programi/easi